DRIVES

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Energija

Aktivnosti uključene u prvi radni program HORIZON 2020

Aktivnosti uključene u prvi radni program HORIZON 2020
Važno upozorenje: Sljedeći tekst je zaštićeno autorsko pravo Saveza za energetiku Hrvatske i ne može se kopirati, prenositi ili distribuirati bez prethodne pisane suglasnosti ovlaštene osobe Saveza.
Zagreb, 04. prosinca 2013. - Europska unija dogovorila se oko ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva do 2020. godine i nakon, kojim se žele smanjiti emisije stakleničkih plinova, povećati udio obnovljivih izvora energije i povećati razina energetske učinkovitosti. Postizanje tih ciljeva približiti će Europu ka ostvarivanju energetskog sustava kojim će se osigurati konkurentna i sigurna opskrba energijom na održivi način.
Nove tehnologije i rješenja moraju se natjecati sa etabliranim i amortiziranim tehnologijama u pogledu troškova i pouzdanosti. Istraživanja i inovacije su od kritične važnosti kako bi ovi novi, čišći, niskougljični i učinkoviti izvori energije postali komercijalno atraktivniji u potrebnim količinama te moraju biti provedeni u kombinaciji sa mjerama koje će olaškati tržišni uzlet tih istih tehnologija i usluga. Strateški plan razvoja energetskih tehnologija (SET Plan), kao inovacijski i istraživački stup europske energetske politike, pruža strateški okvir za rješavanje navedenih izazova. On postavlja dugovorčnu agendu kojom se želi riješiti ključne probleme inovacija te mobilizira dionike diljem Europe kroz zajedničke provedbe te podjelu rizika i kapaciteta. Kao odgovor na nove energetske izazove koji su se pojavili diljem svijeta od usvajanja SET Plana u 2007., Komisija je u svibnju 201. godine usvojila Komunikaciju o energetskim tehnologijama i inovacijama koja u prvi plan stavlja konkrente mjere jačanja SET Plana te ga nadograđuje kako bi mogao odgovoriti na nove izazove te učinkovitije konsolidirati istraživačke i inovativne kapacitete i resurse diljem Europe.

Aktivnosti uključene u prvi radni program Horizon 2020 energetskog izazova usmjerene su prema tri interesna područja, a to su: "Energetska učinkovitost", "Konkurentna niskougljična energija" te "Napredni (inteligentni) gradovi i zajednice". Navedene aktivnosti obuhvaćaju cijeli inovacijski ciklus, od "dokaza koncepta", primjenjenih istraživanja, predkomercijalne demonstracije do mjera tržišnog usvajanja. Osim toga, energetski izazov pridonosi razvoju područja interesa pod nazivom "Blue Growth", kao i javno-privatnim partnerstvima za energetski učinkovite građevine te održive procesne industrije (SPIRE).

Ovaj radni program potiče sinergiju između Horizon 2020 i drugih fondova Europske unije kao što su Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) kroz širenje opsega i utjecaja oba fonda u smislu znanstvene izvrsnosti i društveno-gospodarskog razvoja. ESIF će uložiti gotovo 90 milijardi eura u inovacije i razvoj u razdoblju od 2014.-2020. godine dok će oko 12% do 20% Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) poslužiti za razvoj energetske učinkovitosti i obnovljivih rješenja.

Kandidati su pozvani da identificiraju područja "inteligentne" specijalizacije vlastite zemlje članice ili regije Europske unije te istraže potencijal za sinergiju sa nadležnim upravnim tijelima koja su zadužena za ESI fondove na njihovom teritoriju.

Bitna novost ovog radnog programa je njegov pristup baziran na izazovu koji podnositeljima prijave daje više slobode u iznalaženju inovativnih rješenja za navedene izazove. Kao posljedica navedenog, teme su uglavnom šire i omogućavaju niz mogućih pristupa te često obuhvaćaju više od jedne moguće radnje.

Nadovezujući se na iskustva programa Inteligentna energija u Europi te kao dio treće generacije takvih radnji, ovaj radni program uključuje niz aktivnosti s ciljem olakšavanja tržišnog plasmana energetskih tehnologija i usluga, poticanja društvenih inovacija, uklanjanja netehnoloških prepreka, promicanja standarda te ubrzavanju troškovno isplative provedbe energetskih politika Unije .

Važan element ovog radnog programa jest snažno partnerstvo sa zemljama članicama. U skladu sa zaključcima Komunikacije Komisije "energetskim tehnologijama i inovacijama", ovaj radni program poziva na niz zajedničkih aktivnosti između EU-a i zemalja članica koje su usmjerene na pružanje potrebnih razmjera i opsega te postizanju većeg učinka uz oskudne javne i privatne izvore.

Sudjelovanje industrije u ovom programu ključno je za razvoj nove generacije niskougljičnih tehnologija te njihovog plasiranja na tržište. S obzirom na središnju ulogu malih i srednjih poduzeća kao izvora inovacija, rasta i radnih mjesta u Europi, ovaj radni program sadrži niz tema koje su posebno prilagođene potrebama malih i srednjih poduzeća, uključujući i jednu temu za instrumente malog i srednjeg poduzetništva.

Međunarodna suradnja sa strateškim partnerskim zemljama i globalnim tehnološkim liderima podržati će europske ciljeve energetskih i klimatskih politika te doprinijeti globalnim nastojanjima za ublažavanjem klimatskih promjena i smanjenjem emisija CO2. U skladu sa ciljevima EU strategije za međunarodnu suradnju u područjima istraživanja i inovacija, sve aktivnosti otvorene su za sudionike iz trećih zemalja, dok su neke zemlje partneri također posebno spomenute u nizu tema. Osim navedenog,Komisija također slijedi svoje ciljeve politika kroz bilateralnu suradnju kao što je SAD-EU energetsko vijeće i doprinosi međunarodnim organizacijama i inicijativama kao što su Međunarodna agencija za energiju (IEA) ili Međunarodni Forum za vodstvo u hvatanju ugljika (CSLF).

Upravljanje tranzicijom na održivije energetske sustave ne može se postići bez uzimanja u obzir društvenog, gospodarskog i ekološkog konteksta u kojem je energetski sustav ugrađen. Stoga ovaj radni program obuhvaća komplementarna društveno - gospodarska istraživanja kojima se nastoji ojačati naše razumijevanje složenog energetskog sustava, poboljšati našu bazu znanja za razvoj politika i uključivanje civilnog društva u tranziciji energetskog sustava.

Konačno, niz studija s ciljem potpore formuliranju, provedbi, komunikaciji i praćenju održivih energetskih politika, uključujući i domenu istraživanja i inovacije, dodijeliti će se putem javne nabave, donacija imenovanim korisnicima ili putem administrativnih dogovora sa Zajedničkog istraživačkim centom (JRC).

POZIV - ENERGETSKA UČINKOVITOST (A - Zgradarstvo i potrošači; B - Grijanje i hlađenje; C - Industrija i proizvodi; D - Financiranje održive energije)

A - Zgradarstvo i potrošači (proizvodnja prefabriciranih modula za obnovu zgrada; dizajn građevina za nove, energetski visokoučinkovite građevine; energetske strategije i rješenja za dubinsku obnovu povijesnih građevina; izobrazba građevinskih radnika; povećanje energetskih performansi postojećih građevina kroz proces i organizaciju inovacija te stvaranje tržišta za dubinsku obnovu; odgovaranje na potražnju u višestambenim zgradama; jačanje kapaciteta tijela javnih vlasti u planiranju i implementaciji politika i mjera održive energije; javna nabava inovativnih i održivih energetskih rješenja; jačanje dionika u asistiranju javnim vlastima prilikom definiranja i implementacije održivih energetskih politika i mjera; uključivanje potrošača za održivu energiju; nova ICT-bazirana rješenja za energetsku učinkovitost; socioekonomska istraživanja energetske učinkovitosti).

B - Grijanje i hlađenje (tehnologije daljinskog grijanja i hlađenja; podizanje tržišnih barijera za veći uzlet učinkovitih rješenja grijanja i hlađenja).

C - Industrija i proizvodi (osiguravanje efikasne implementacije EU zakonodavstva o učinkovitosti proizvoda; organizacijske inovacije koje će dovesti do povećanja energetske učinkovitosti u industriji; rast energetskih inovacije kroz velike grupe kupaca; nove tehnologije za korištenje oporabe topline u velikim industrijskim sustavima uzimajući u obzir cijeli energetski ciklus od proizvodnje topline to transformacije, isporuke i krajnje potrošnje).

D - Financiranje održive energije (poboljšanje atraktivnosti i financijabilnosti investicija u održivu energiju; asistencija u razvoju projekata za inovativne bankabilne i agregirane investicijske sheme i projekte u održivu energiju; razvoj i tržišno predstavljanje inovativnih energetskih usluga i financijskih shema za održivu energiju).

POZIV - KONKURENTNA NISKOUGLJIČNA ENERGIJA / NOVA ZNANJA I TEHNOLOGIJE (A - Obnovljiva električna energija i grijanje/hlađenje; B - Modernizacija europske elektroenergetske mreže; C - Pružanje fleksibilnosti energetskog sustava kroz napredne tehnologije skladištenja energije; D - Održiva biogoriva i alternativna goriva za Europski miks transportnih goriva; E - Omogućavanje dekarbonizacije u korištenju fosilnih goriva prilikom tranzicije u niskougljično gospodarstvo; F - Podrška uspostavi europskog istraživačkog područja u sektoru energije; G - Društveni, okolišni i gospodarski aspekti energetskog sustava; H - Međutematska pitanja)

A - Obnovljiva električna energija i grijanje/hlađenje ( razvoj nove generacije tehnologija za obnovljivu električnu energiju i grijanje/hlađenje; demonstracija tehnologija obnovljive energije i grijanja/hlađenja; tržišni plasman postojećih i novih tehnologija za obnovljivu energiju i grijanje/hlađenje).

B - Modernizacija europske elektroenergetske mreže (inovacije i tehnologije za razvoj umreženih offshore mreža; prijenosna mreža i veleprodajno tržište; distribucijska mreža i maloprodajno tržište).

C - Pružanje fleksibilnosti energetskog sustava kroz napredne tehnologije skladištenja energije (skladištenje na lokalnoj razini / malih razmjera; skladištenje velikih razmjera; nova generacija tehnologija za skladištenje energije).

D - Održiva biogoriva i alternativna goriva za Europski miks transportnih goriva (razvoj nove generacije tehnologija za biogoriva i održiva alternativna goriva; demonstracija naprednih tehnologija za biogoriva; partnerstvo sa Brazilom u segmentu naprednih biogoriva; tržišni plasman postojećih i novih oblika održive bioenergije).

E - Omogućavanje dekarbonizacije u korištenju fosilnih goriva prilikom tranzicije u niskougljično gospodarstvo (omogućavanje dekarbonizacije energetskog sektora baziranog na fosilnim gorivima i energetski intenzivnih industrija putem hvatanja i skladištenja ugljika (CCS); razumijevanje, prevencija i smanjenje potencijalnih okolišnih utjecaja i rizika vezanih uz istraživanje i eksploataciju plina iz škriljevca; visoko fleksibilne i učinkovite elektrane na fosilna goriva).

F - Podrška uspostavi europskog istraživačkog područja u sektoru energije (podrška zajedničkim aktivnostima demonstracije i potvrđivanja inovativnih energetskih rješenja; podrška koordinaciji nacionalnih R&D aktivnosti).

G - Društveni, okolišni i gospodarski aspekti energetskog sustava (ljudski faktor u energetskom sustavu; modeliranje i analiziranje energetskog sustava, njegove transformacije i utjecaja).

H - Međutematska pitanja (poticanje mreže nacionalnih kontakt točaka).

POZIV: NAPREDNI (INTELIGENTNI) GRADOVI I ZAJEDNICE (A - Poboljašnje predstavljanja rješenja za napredne (inteligentne) gradove i zajednice kroz poticanje potražnje na tržištu)

A - Poboljašnje predstavljanja rješenja za napredne (inteligentne) gradove i zajednice kroz poticanje potražnje na tržištu
(razvoj okvira za zajedničko i transparentno prikupljanje podataka i mjerenje svojstava koje će omogućiti usporedivost i replikaciju između rješenja i identificiranja najboljih praksi; razvoj sustava standarda za rješenja naprednih (inteligentnih) gradova i zajednica; uspostava mreže javnih naručitelja rješenja za napredne (inteligentne) gradove u lokalnim administrativnim tijelima; inteligentna rješenja za stvaranje "boljih" gradova i zajednica - asistencija za natječaj (sa nagradom)).

POZIV: MSP I (A - Najbrži način do inovacija u energetici)

A - Najbrži način do inovacija u energetici
(stimulacija inovativnog potencijala malih i srednjih poduzeća za kreiranje niskougljičnih i učinkovitih energetskih sustava; najbrži način do inovacija (Fast Track to Innovation) - pilot projekt.

DRUGE AKTIVNOSTI (A - Energetska učinkovitost; B - Konkurentne niskougljične energetske tehnologije; C - Napredni (inteligentni) gradovi i zajednice; D - Međutematska pitanja)

A - Energetska učinkovitost
(zgradarstvo i potrošači; grijanje i hlađenje; industrija i proizvodi; inovativno financiranje za održivu energiju).

B - Konkurentne niskougljične energetske tehnologije (podrška razvoju politika i implementaciji Direktive o obnovljivoj energiji; koordinacija razvoja politika obnovljive energije i implementacije kroz organizirane akcije sa zemljama članicama; podrška politikama istraživanja i inovacija u područjima obnovljive energije, hvatanja i skladištenja ugljika te čistog ugljena; asistencija JRC-a, kroz specifične administrativne aranžmane, za politike istraživanja i razvoja; testiranje motora sa novim vrstama biogoriva te razvoj standarda za biogoriva unutar okvirnog partnerskog ugovora sa CEN-CENELEC-om; realizacija pouzdanog i stabilnog sustava opskrbe energijom koji u sebi integrira sve veći udio varijabilnih obnovljivih izvora te skladištenje energije; mapiranje i planiranje skladištenja energije; podrška energetskim politika u pogledu CCS-a; inovativni financijski instrumenti za prve komercijalne demonstracije projekata u području energije; podrška prvim, komercijalnim indsutrijskim demonstracijskim projektima u području konkurentne niskougljične energije; studije koje podržavaju interno energetsko tržište; mapiranje i analiza postojećeg i budućeg (2020-2030) razvoja goriva za grijanje i hlađenje (fosilna goriva / obnovljivi izvori), uključujući gospodarske/okolišne i društvene aspekte; podrška ključnim aktivnostima europske tehnološke platforme za obnovljivo grijanje i hlađenje; podrška ključnim aktivnostima europske tehnloške platforme za energiju vjetra; podrška strategiji istraživanja i razvoja u području aktivnosti u napredne mreže i skladištenje energije unutar SET Plana; doprinos implementaciji sporazuma sa Međunarodnom agencijom za energiju; doprinos Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju (IRENA)).

C - Napredni (inteligentni) gradovi i zajednice (studije koje podržavaju napredne (inteligentne) gradove i zajednice; usluge podrške inicijativi "Sporazuma gradonačelnika"; podrška koordinaciji aktivnostima gradova putem "GREEN DIGITAL CHARTER"-a; administativni aranžman sa JRC-om o metodologijama mjerenja u kontekstu Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)).

D - Međutematska pitanja (doprinos IEA Energy Policy Review-u; modeliranje i analize energetskih politika, transformacije sustava i mjera klimatskih promjena; podrška konferencijama (Italija - 2014, Luxembourg - 2015) o europskim strateškom planu razvoja energetskih tehnologija; komunikacijske aktivnosti; evaluacija, monitoring, osvrt, revizija i druga vanjska ekspertiza).

Svoju prijavu sudjelovanja na seminaru možete izvršiti putem sljedećeg linka. Cijena seminara iznosi 1.500,00 HRK s uključenim PDV-om te se uplaćuje jednokratno prije dana održavanja seminara. Članovi Saveza za energetiku Hrvatske, a sukladno članskim pogodnostima, ostvaruju 25% nižu cijenu kotizacije. Kotizaciju se u mogućnosti platiti i putem POS uređaja, jednokratno ili obročno, u poslovnici Saveza za energetiku Hrvatske. Pohađanje nultog seminara priznaje se kao jedna obvezna odslušana tema iz programa GREENVESTbiz, ali pohađanje ove teme ne obvezuje Vas na pohađanje ijedne druge teme u narednom periodu.  Detalje o seminaru možete dobiti pozivom u Savez za energetiku Hrvatske na telefon +385-1-6441-445 ili slanjem upita na tomislav.marjanovic@croenergo.eu.

Autor: © Portal croenergo.eu (M.P.) / ENERGO MEDIA SERVIS

Vezane teme

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
DRIVES RIGHT

Najnovije

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL
HEP OPSKRBA 2