TOP

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Vijesti iz grupacije

SEH resornom ministarstvu uputio Prijedlog službenog stajališta RH na amandmane EP na nacrt Direktive o infranstrukturi za alternativna goriva

SEH resornom ministarstvu uputio Prijedlog službenog stajališta RH na amandmane EP na nacrt Direktive o infranstrukturi za alternativna goriva
Zagreb, 09. prosinca 2013. - "Nakon cjelovite analize EU dokumenata koji su nam bili dostupni, resornom ministarstvu dostavili smo Prijedlog službenog stajališta RH o amandmanima EP na nacrt Direktive o infrastrukturi za alternativna goriva. Na kraju toga Prijedloga nalazi se i razrada po dostupnim nam dokumentima. Veći smo naglasak stavili na dijelove nacrta Direktive koji se odnose na punionice za električna vozila, dok ćemo u budućim stajalištima obratiti jednaku pozornost i na druge vrste goriva i to po uspostavi Radne skupine za naftu i plin unutar Saveza za energetiku Hrvatske.", istaknuo je Tomislav Marjanović, predjednik Saveza za energetiku Hrvatske u početnom obraćanju. A tekst prijedloga možete pogledati u nastavku:
Prijedlog stajališta RH o amandmanima EP na nacrt Direktive o infrastrukturi za alternativna goriva

Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: RH) trebala bi podržati amandman Europskog parlamenta na članak (1) o propisivanju, uz zajedničkih tehničkih specifikacija, i minimalnih tehničkih zahtjeva stanica za punjenje alternativnim gorivima. Navedeno je potrebno podržati iz tri ključna razloga: 1. Da se RH osigura u slučaju nedostatnih sredstava za izgradnju javne infrastrukture koja bi se temeljila na prezahtjevnim i time skupljim tehničkim rješenjima; 2. Da se RH osigura od prisustva uvozne nekvalitetne tehnologije koja je de facto prilagođena odredbama Direktive; 3. Da se kroz Nacionalni politički okvir kroz minimalne tehničke zahtjeve potakne domaća industrija koja pretežito nije opremljena za proizvodnju zahtjevnijih tehničkih rješenja (prenamjena ili izgradnja novih pogona bi utjecala na cjenovnu konkurentnost finalnog proizvoda), ali da se kroz konsenzus oko zajedničke tehničke specifikacije osigura da se putem domaćeg proizvoda postigne izgradnja infrastrukture koja će nesmetano koristiti svim tehničkim zahtjevima vozila na razini cijele Unije.

RH bi trebala podržati dio amandmana EP i to dodatak (2)-5a koji definira punjenje izvan vršnog opterećenja, a koje podrazumijeva situaciju u kojoj je cijena električne energije na veleprodajnom tržištu niska uz istovremenu nisku potražnju za električnom energijom. Time bi se osigurala zaštita krajnjeg potrošča - vlasnika električnog vozila - da prilikom noćnog punjenja plaća nižu cijenu punjenja, a odredba ima i pozitivan učinak na opće stanje elektroenergetskog sustava RH, poglavito daljnjem razvoju sektora obnovljivih izvora energije.

RH bi trebala podržati dio amandmana EP na članak (3)-1 koji definira kako bi zemlje članice trebale uspostaviti nacionalne ciljeve za razvoj alternativnih goriva u različitim vrstama transporta (cestovni, željeznički, vodni i zračni prijevoz) te koji definira da Nacionalni politički okvir čini, između ostalog, takav regulatorni okvir kojim će se podržati izgradnja infrastrukture za alternativna goriva uzimajući u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća; ciljevi za smanjenje urbanog "zagušenja" te nacionalne planove za opskrbu električnih vozila zelenom energijom.

RH bi trebala podržati amandman EP na članak (3)-6 kojim zahtijeva da EK evaluira Nacionalne političke okvire posebice u pogledu njihove učinkovitosti za dostizanje nacionalnih ciljeva te osiguravanja koherentnosti na razini Europske unije.

RH bi trebala podržati dio amandmana EP na članak (4)-1 kojim se od zemalja članica Europske unije zahtjeva da poduzmu mjere kojima će promicati razvoj točaka za punjenje koje nisu javno dostupne. Na takav način bi RH potaknula i manje moćne poduzetnike da sudjeluju u ovom infrastrukturnom projektu te da se, između ostalog, potakne izgradnja punionica u značajno manje urbanim sredinama posebno iz aspekta budućeg razvoja turizma.

RH bi trebala načelno podržati amandman EP na članak (4)-3-1 kojim se zahtjeva da zemlje članice Europske unije budu, za infrastrukturu postavljenu ili obnovljenu unutar 36 mjeseci od dana stupanja Direktive na snagu, isključene od usklađivanja sa tehničkim specifikacijama u Anexu III.1.1.. Navedeno proizlazi iz činjenice kako se na razini RH u naredne 3 godine očekuje izgradnja značajnog broja javnih punionica za električna vozila, a financirano privatnim kapitalom, što ide u prilog ispunjenju konačne obveze o broju javno dostupnih punionica, međutim ne isključivanje iz ove odredbe bi eventualno zahtjevalo naknadne skupe prilagodbe što bi u konačnici značajno povisilo cijenu usluge prema krajnjim potrošačima pa bi takve punionice bile, vrlo vjerojatno, stavljene izvan funkcije. Isto se odnosi na članak (4)-3-2.

RH bi trebala podržati amandman EP na članak (4)-6 koji navodi da za vrijeme tržištne konsolidacije moraju biti postavljeni adekvatni sustavi za punjenje električnih vozila na javno dostupnim točkama na način da potiču punjenje van vršnog opterećenja i pružaju jasne i transparnetne informacije vezane uz troškove punjenja sa specifikacijom o tome da li cijena pokriva uslugu ili količinu potrošene električne energije u kWh.

RH bi trebala podržati amandman EP na članak (4)-10 kojim bi se osiguralo da su cijene koje se naplaćuju na javno dostupnim točakama punjenja transparentne i razumne te da ne uključuju penale ili visoke naknade za punjenje električnih vozila ukoliko korisnik nema ugovorni odnos sa operaterom točke punjenja te da popusti za korisnike električnih vozila koji imaju ugovorne odnose sa operatorom točke punjenja moraju biti jasno naznačene.

RH po ostalim točakama zadržava stav istovjetan sadržaju sadržanom u općem pristupu.

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative fuels infrastructure | Commission Proposal doc. 5899/13; EP Amendments (first reading); Council's General Approach doc. 17004/13 [W. Doc. INTERMODAL TRANSPORT 2013/85]

(1) U općem pristupu zauzet je stav da se infrastrukturom za punjenje alternativnim gorivima smanjuje ovisnosti o nafti, dok se amandmanom EP navodi smanjenje ovisnosti o nafti u transportu te dostizanje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova u transportu za 60% do 2050. U općem pristupu predlažu se zajedničke tehničke specifikacije infrastrukture, dok amandmanom EP zahtijeva da se uz navedeno moraju odrediti i minimalni tehnički zahtjevi stanica za punjenje alternativnim gorivima.

(2)-1 U općem pristupu zauzet je stav da su alternativna goriva - goriva ili izvori snage koji smanjuju ovisnost o korištenju nafte, dok amandmanom EP navodi da su alternativna goriva - goriva ili izvori energije koji služe kao zamjena za fosilna goriva u transportu.

(2)-2 U općem pristupu zauzet je stav da je točka punjenja sučelje na kojem se može puniti jedno električno vozilo ili izvršiti zamjena za baterije jednog električnog vozila istovremeno, dok se amandmanom EP navodi da je točka punjenja normalno ili brzo ili bežično mjesto punjenja ili instalacija za fizičku zamjenu baterije električnog vozila.

(2)-3 U općem pristupu zauzet je stav da su normalne točke punjenja one koje dopuštaje prijenos električne energije do vozila snage jednake ili manje od 22 kW isključujući lokacije snage jednake ili manje od 3,7 kW koje su instalirane u privatnim kućanstvima ili čija primarna svrha nije punjenje električnih vozila te koje nisu dostupne javnosti, dok amandmanom EP izuzima dio koji se odnosi na lokacije snage jednake ili manje od 3,7 kW koje su instalirane u privatnim kućanstvima ili čija primarna svrha nije punjenje električnih vozila te koje nisu dostupne javnosti.

(2)-5 U općem pristupu zauzet je stav da je točka punjenja i napajanja javno dostupna točka za opskrbu alternativnim gorivom koja omogućuje nediskriminirajući pristup korisnicima koji može sadržavati različite oblike autentifikacije korišenja i plaćanja, dok amandmanom EP ovaj stavak nadopunjuje odredbom koja bi propisala da takve punionice moraju imati jednostavan, otvoren i interoperabilan pristup diljem Europske unije te mogućnost plaćanja široko rasprostranjenim sustavima plaćanja.

(2)-5a [Dodatak EP-a] Punjenje izvan vršnog opterećenja podrazumijeva situaciju u kojoj je cijena električne energije na veleprodajnom tržištu niska uz istovremnu nisku potražnju za električnom energijom.

(2)-6 U općem pristupu zauzet je stav da je električno vozilo motorno vozilo opremljeno pogonom koji sadrži najmanje jedan neperiferni električni motor kao pretvarač energije sa punjivim sustavom pohrane električne energije koji se može puniti iz vanjskih izvora, dok amandmanom EP kao električno vozilo podrazumijeva vozilo definirano sukladno Direktivi 2007/46/EC sa maksimalnom brzinom koja prelazi 25 km/h, opremljeno sa jednim ili više pogonskih motora koji koriste električnu energiju te koji nisu stalno spojeni na elektroenergetsku mrežu kao i njihove visokonaponske komponente i sustavi koji su "zavareni" za visokonaponsku razvodnu ploču električnog pogona.

(2)-8 U općem pristupu zauzet je stav da se pod točkom punjenja za LNG podrazumijeva lokacija za opskrbu LNG-om koja se sastoji od fiksnog ili mobilnog postrojenja (uključujući LNG teminale, tankove i mobilne stanice) ili offshore postrojenje (uključjući plovila i teretnjake), dok amandmanom EP zahtijeva odredbu kojom bi se podrazumijevala opskrba LNG-em kroz fizički prisutnu pumpu koja je spojena na fiksnu ili mobilnu instalaciju (uključujući vozila i plovila, kroz pokretni LNG spremnik ili kroz druge sustave).

(3)-1 U općem pristupu zauzet je stav da će svaka zemlja članica Europske unije usvojiti Nacionalni politički okvir za tržišni razvoj infrastrukture za alternativna goriva koji će sadržavati najmanje sljedeće elemente: procjenu stanja i budućeg razvoja infrastrukture za alternativna goriva, uključujući, tamo gdje je dostupno i prekograničnu infrastrukturu; ciljeve i obveze o nacionalnim ciljevima za razvoj infrastrukture za alternativna goriva; procjenu potrebnih mjera kojima će se osigurati da se ciljevi sadržani u Nacionalnom političkom okviru dosegnu. Amandmanom EP navodi kako bi zemlje članice trebale uspostaviti nacionalne ciljeve za razvoj alternativnih goriva u različitim vrstama transporta (cestovni, željeznički, vodni i zračni prijevoz) i razvoj povezane infrastrkture do 2020. Takvi ciljevi biti će najmanje usklađeni sa ciljevima i odlukama koje su donesene u ovoj Direktivi. Zemlje članice će također uspostaviti međuciljeve kako bi mogle pratiti svoj napredak u implementaciji nacionalnih ciljeva za 2020. Sve zemlja članica će usvojiti na transparentan način i u bliskoj suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima te sa povezanom industrijom Nacionalni politički okvir za tržišni razvoj alternativnih goriva i njihove infrastrukture koji će biti u skladu s nacionalnim ciljevima. Takav politički okvir će morati sadržavati najmanje sljedeće elemente: godišnji izvještaj o razvoju alternativnih goriva s posebnim osvrtom na opskrbu i potražnju; procjenu prekogranične pokrivenosti infrastrukture za alternativna goriva te mogućnosti njihovog kombiniranog i istovremenog korištenja; regulatorni okvir kojim će se podržati izgradnja infrastrukture za alternativna goriva uzimajući u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća; mjere politika kojima će se dostići maksimalno moguća održiva mobilnost i ukupni cilj Europske unije za smanjenje potrošnje energije u sektoru transporta; ciljevi za smanjenje urbanog "zagušenja", povećane učinkovitosti u mobilnosti i razvoju usluga električnog javnog prijevoza; nacionalne planove za opskrbu električnih vozila zelenom energijom; razvoj i mjere podrške proizvodnji s posebnim naglaskom na inicijalnu razvojnu fazu; informacije o primjenjivim tehničkim i administrativnim procedurama osoblju, metodologiji i zakonodavstvu u odnosu na odobrenje opskrbe alternativnim gorivima kako bi se osiguralo da se prijava opskrbljivača alternativnim gorivom odobri unutar razumnog roka od njenog podnošenja; ciljeve za razvoj altnernativnih goriva u skladu sa unijinim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i klime koje je trenutno na snazi; procjenu za potrebnim LNG točkama punjenja u lukama koje su izvan TEN-T bazne mreže, a koje su važne za plovila koja se bave transportom, ribarenjem i prijevozom putnika; određivanje prioritetnih luka neovisno jesu li one dio TEN-T bazne mreže koje će biti opremljene infrastrukturom za opskrbu LNG-om; najmanji broj željezničkih i javnih stanica za prijevoz, teretnih terminala i logističkih centara koji će biti opremljeni točkama za punjenje električnih vozila na tehnički prihvatljivim lokacijama u njihovoj blizini; aranžmane za blisku suradnju s regionalnim i lokalnim vlastima te povezanom industrijom kako bi se postigli ciljevi ove Direktive.

(3)-5 U općem pristupu zauzet je stav da će zemlje članice Europske unije poslati svoje Nacionalne političke okvire EK-u unutar 36 mjeseci od datuma stupanja Direktive na snagu, dok amandmanom EP zahtijeva da je potrebno da zemlje članice Europske unije izvijeste o svojim nacionalnim ciljevima za razvoj alternatnih goriva i povezane infrastrukture kao i Nacionalnim političkim okvirima EK-u unutar 18 mjeseci od datuma stupanja Direktive na snagu.

(3)-6 U općem pristupu zauzet je stav da će EK pomoći zemljama članicama kroz izvještavanje o Nacionalnim političkim okvirima s pogledom na uspostavu njihove koherentnosti i u procesu suradnje, dok amandmanom EP zahtijeva da EK evaluira Nacionalne političke okvire posebice u pogledu njihove učinkovitosti za dostizanje nacionalnih ciljeva te osiguravanja koherentnosti na razini Europske unije. Komisija će proslijediti EP-u izvješće o evaluaciji Nacionalnih političkih okvira unutar godine dana od primitka Nacionalnih političkih okvira.

(4)-1 U općem pristupu zauzet je stav da će zemlje članice Europske unije uspostaviti primjereni broj javno dostupnih stanica za punjenje unutar vlastitih Nacionalnih političkih okvira te osigurati da su one postavljene do najkasnije 31.12.2030. godine, dok amandmanom EP zahtijeva da zemlje članice Europske unije u suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima te povezanom industrijom osigura da se minimalni broj javno dostupnih točki punjenja za električna vozila postavi najmanje u broju navedenom u Anexu II. do najkasnije 31.12.2020. godine. Zemlje članice Europske unije također će poduzeti mjere kojima će promicati razvoj točaka za punjenje koje nisu javno dostupne.

(4)-2 Amandmanom EP zahtijeva da zemlje članice Europske unije osiguraju najmanji broj javno dostupnih točaka punjenja za električna vozila naznačenih u Anexu II. na način da su instalirana sa posebnim obzirom na urbana područja i druga gusto naseljena područja kao što su predgrađa te unutar adekvatnih razdaljina na TEN-T baznoj mreži.

(4)-3-1 U općem pristupu zauzet je stav da zemlje članice Europske unije moraju osigurati normalnim točkama punjenja za električna vozila, isključujući bežične ili induktivne jedinice, koje će biti postavljene ili obnovljene unutar 36 mjeseci od dana stupanja Direktive na snagu, usklađenost sa tehničkim specifikacijama u Anexu III.1.1. te usklađenost sa specifičnim sigurnosnim zahtjevima koji su na snazi na nacionalnoj razini. Amandmanom EP zahtijeva da zemlje članice Europske unije tu prilagodbu moraju osigurati najkasnije do 31.12.2015. te da točke punjenja koje nisu javno dostupne i koje su bile stavljene u pogon prije ili unutar 36 mjeseci od stupanja Dirketive na snagu budu isključene od ovog zahtijeva.

(4)-3-2 U općem pristupu zauzet je stav da zemlje članice Europske unije moraju osigurati brzim točkama punjenja za električna vozila, isključujući bežične ili induktivne jedinice, koje će biti postavljene ili obnovljene unutar 36 mjeseci od dana stupanja Direktive na snagu, usklađenost sa tehničkim specifikacijama u Anexu III.1.2. te usklađenost sa specifičnim sigurnosnim zahtjevima koji su na snazi na nacionalnoj razini. Amandmanom EP navodi da zemlje članice Europske unije tu prilagodbu moraju osigurati od najkasnije 31.12.2017. te da brze točke punjenja koje su bile stavljene u pogon prije ili unutar 36 mjeseci od stupanja Dirketive na snagu budu isključene od ovog zahtijeva.

(4)-3-3 Amandmanom EP navodi da zemlje članice Europske unije trebaju u bliskoj suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima te povezanom industrijom osigurati da je oprema za normalno, brzo i bežično punjenje dostupna na osnovu poštenih, razumnih i nediskriminirajućih uvjeta.

(4)-4 U općem pristupu zauzet je stav da zemlje članice Europske unije moraju osigurati da se potreba za obalnom opskrbom električnom energijom za plovila unutarnjim plovidbenim putevima ili morskim brodovima u pomorskim i unutarnjim lukama uzme u obzir unutar Nacionalnih političkih okvira te instalira u slučaju da potražnja i troškovi nisu disproporcionalni dobrobitima uključujući i ekološke dobrobiti. Amandmanom EP navodi da zemlje članice Europske unije trebaju u bliskoj suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima, lučkom upravom te povezanom industrijom osigurati da obalna opskrba električnom energijom za plovila koja zahtijevaju više od 1 MWA bude osigurana do 31.12.2020. godine u lukama koje su dio TEN-T bazne mreže lociranima unutar 3 kilometra od rezidencijalnih i gospodarskih područja. Ovaj zahtjev se primjenjuje i na trajektne terminale te terminale za kruzere koji nisu dio TEN-T bazne mreže osim ukoliko upravljačka tijela ne dokažu manjak troškovne opravdanosti ili nedostatak značajnijih okolišnih dobrobiti.

(4)-6 U općem pristupu zauzet je stav da će punjenje na javnim točkama za punjenje električnih vozila, ukoliko je tehnički moguće i ekonomski opravdano, koristiti inteligentne sustave mjerenja kao što su definirani u članku 2. Direktive 2012/27/EU te poštovati uvjete u članku iste Direktive. Amandmanom EP navodi da za vrijeme tržištne konsolidacije moraju biti postavljeni adekvatni sustavi za punjenje električnih vozila na javno dostupnim točkama na način da potiču punjenje van vršnog opterećenja i pružaju jasne i transparnetne informacije vezane uz troškove punjenja sa specifikacijom o tome da li cijena pokriva uslugu ili količinu potrošene električne energije u kWh.

(4)-10 U općem pristupu zauzet je stav da zemlje članice Europske unije moraju osigurati pravni okvir koji dopušta da se opskrba električnom energijom za točku punjenja može osigurati putem drugih dobavljača od opskrbljivača električnom energijom za kućanstva ili lokacijama gdje se te točke punjenja nalaze. Amandmanom EP navodi da zemlje članice Europske unije moraju osigurati da su cijene koje se naplaćuju na javno dostupnim točakama punjenja transparentne i razumne te ne uključuju penale ili visoke naknade za punjenje električnih vozila ukoliko korisnik nema ugovorni odnos sa operaterom točke punjenja. Popusti za korisnike električnih vozila koji imaju ugovorne odnose sa operatorom točke punjenja moraju biti jasno naznačene.

(10)-1 U općem pristupu zauzet je stav da svaka zemlja članica Europske unije mora EK-u dostaviti izvještaj o implementaciji Nacionalnog političkog okvira (tri godine od uspostave Nacionalnog političkog okvira i svake naredne tri godine od dostave prvog izvješća) te ta izvješća moraju sadržavati elemente odnosno informacije naznačene u Anexu I. Amandmanom EP navodi da svaka zemlja članica Europske unije mora EK-u dostaviti izvještaj o Nacionalnom političkom okviru i njegovoj implementaciji u odnosu na nacionalne ciljeve (dvije godine od stupanja Direktive na snagu i svake naredne dvije godine od dostave prvog izvješća) te da ta izvješća moraju sadržavati elemente odnosno informacije naznačene u Anexu I. U tim izvješćima se također mora dati i izvjava o razlozima za bilo koji nesrazmjer u odnosu na postavljene i dosegnute ciljeve.

(10)-2-2 U općem pristupu zauzet je stav da izvješće EK mora sadržavati sljedeće elemente: procjenu aktivnosti koje su poduzele zemlje članice Europske unije; procjenu učinaka Direktive na tržišni razvoj infrastrukture za alternativna goriva te njihov učinak na gospodarstvo i okoliš; informacije o tehničkom napretku i tržišnom razvoj infrastrukture za alternativna goriva pokrivenih unutar ove Direktive i za bilo koja druga alternativna goriva. Komisija može naznačiti primjere najboljih praksi te predložiti prikladne preporuke. Amandmanom EP navodi da bi izvještaj EK trebao sadržavati sljedeće elemente: procjenu aktivnosti koje je poduzela svaka zemlja članica Europske unije uključujući i njihovu troškovnu učinkovitost; procjenu učinaka ove Direktive na tržišni razvoj alternativnih goriva te njihov učinak na gospodarstvo, okoliš i potrošače.

(10)-2b Amandmanom EP navodi bi do 31.12.2015. EK trebala poslati prijedlog EK i Vijeću o sveobuhvatnoj europskoj strategiji električne mobilnosti temeljenoj na najboljim praksama te uzimajući u obzir individualne potrebe tržišta i razvoj u zemljama članicama Europske unije s ciljem dostizanja najšireg mogućeg prelaska na održivu električnu mobilnost.

ANEX I. (Nacionalni politički okviri) (1) U općem pristupu zauzet je stav da informacije o pravnim mjerama koje mogu sadržavati zakonodavne, regulatorne i administrativne mjere namijenjene podršci izgradnji infrastrukure za alternativna goriva kao što su građevinske dozvole, dozvole za parkirališta, ekološki učinak certificiranja poslovanja i koncesije za stanice za goriva. Amandmanom EP navodi da se regulatorni okvir mora sastojati od mjera namjenjenih podršci izgradnji infrastrukure za alternativna goriva kao što su građevinske dozvole, dozvole za parkirališta, ekološki učinak certificiranja poslovanja i koncesije za stanice za goriva. S ciljem osiguravanja minimalno mogućeg roka izdavanja potrebnih dozvola od trenutka predaje zahtijeva za izdavanje istih regulativni okvir bi trebao sadržavati detalje o primjenjivim tehničkim i administrativnim procedurama, osoblju, metodologiji i zakonodavstvu kako bi se izbjegli birokratska i zakonodavna odugovlačenja (odgode).

ANEX III. (Tehničke specifikacije) (1)-1-1 U općem pristupu zauzet je stav da AC normalne točke punjenja električnih vozila moraju biti opremeljene zbog interoperabilnosti sa najmanje priključcima tipa 2 kao što je opisano u standardu EN62196-2. Uz zadržavanje kompatibilnosti ovi priključci mogu biti opremljeni mehaničkim poklopcima. Amandmanom EP navodi da AC normalne točke punjenja električnih vozila moraju biti opremeljene zbog interoperabilnosti sa priključcima tipa 2 kao što je opisano u standardu EN62196-2. Priključci mogu biti, tamo gdje je to potrebno, opremljeni i sa dodatnim sigurnosnim poklopcima, posebice ukoliko to znači usklađivanje sa relevantnim nacionalnim zahtjevima. S tim ciljem standard EN62196-2 biti će promtno revidiran i biti će u skladu sa tehnološkim napretkom i razvojem sigurnosnih postavki dobre inženjerske prakse.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.; M.P.) / ENERGO MEDIA SERVIS

Komentari

4000 znakova
DESNI
MNS RIGHT NOVA

Najnovije

REFLECTA RIGHT

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL 300-1
HEP OPSKRBA 2