PUNIONICA NOVA

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA
Zagreb, 24. siječnja 2013. - Vlada Republike Hrvatske na svojoj je današnjoj 73. po redu sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o kemikalijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).
Zakon o kemikalijama ("Narodne novine", broj 150/2005) donesen je radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u području kemikalija sa pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 1. Sloboda kretanja roba, poglavlju 2. Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan i poglavlju 27. Okoliš.

Stupanjem na snagu Zakona o biocidnim pripravcima ("Narodne novine" broj 63/2007) prestale su važiti odredbe članka 1. stavka 2., članka 2. točke 10., 11., 24., članka 14. – 24., članka 29. stavka 2. točke 3., članka 32. u dijelu koji se odnosi na biocidne pripravke, članka 35. stavka 2., članka 62. stavka 2., članka 66. stavka 1. točke 7. – 10. Zakona o kemikalijama ("Narodne novine", broj 150/2005).

Zakon o kemikalijama noveliran je 2008. godine, objavljen u "Narodnim novinama" broj 53 od 19. svibnja 2008. godine i 2011. godine, objavljen u "Narodnim novinama" broj 49 od 29. travnja 2011. godine radi daljnjeg usklađivanja sa novom pravnom stečevinom donesenom na razini Europske unije posebno u odnosu na Uredbu (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (dalje u tekstu: Uredba REACH) i Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 57. sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine donijela Zaključak u vezi s Informacijom o promjenama u procesu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s uredbama Europske unije u svjetlu budućeg članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojim je zadužila tijela državne uprave i druga nadležna tijela da, sukladno svojem djelokrugu, odnosno nadležnosti za usklađivanje zakonodavstva te provedbu pojedinih dijelova pravne stečevine Europske unije, provedu postupak analize pozitivnih nacionalnih propisa u koje je preuzet normativni sadržaj uredbi Europske unije, koje u uvjetima članstva u Europskoj uniji imaju izravan učinak, s ciljem utvrđivanja izmjena i prilagodbi koje je potrebno provesti u nacionalnom zakonodavstvu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Slijedom zaduženja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2012. godine, Ministarstvo zdravlja je pristupilo prilagodbi zakonodavnog okvira u području kemikalija za izravnu primjenu Uredbi EU te u svrhu osiguravanja pravne osnove za dalju provedbu direktiva Europske unije u području kemikalija.

Prijedlogom Zakona se radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama.

Zakonskim prijedlogom se definiraju najvažniji pojmovi kao što su kemikalija, opasna kemikalija, EINECS, CAS broj, ELINCS, proizvodnja kemikalija, proizvođač kemikalija, stavljanje na tržište kemikalije, uvoznik kemikalije, izvoznik kemikalije, korištenje kemikalije, okoliš i kemikalije u općoj uporabi te ujedno propisuju i iznimke od primjene zakonskog prijedloga.

Novina u odnosu na važeći Zakon o kemikalijama, je jasno propisivanje odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija (članak 5.) te odgovornosti samih korisnika (članak 6.).

Nadalje, novinu također predstavljaju odredbe o imenovanju Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu zakonskog prijedloga te definiranje suradnje sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping vezano za obavljanje stručnih poslova u smislu članka 7. stavka 3. zakonskog prijedloga.

Nadalje, sukladno zahtjevu Europske komisije koji je iznesen tijekom monitoringa u poglavlju 27. Okoliš zakonski prijedlog sadrži i odredbe o horizontalnoj suradnji Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva, gospodarstva, poljoprivrede, obrane, unutarnjih poslova i zaštite i spašavanja.

Zakonski prijedlog u svojim člancima 8. do 12. propisuje i upućuje na obveze koje za subjekte u poslovanju s kemikalijama proizlaze iz Uredbi Europske unije koje će od 1. srpnja 2013. godine biti izravno primjenjive u Republici Hrvatskoj.

Predmetne obveze odnose se na sigurnosno-tehnički list, naljepnicu na pakiranju kemikalije, ispitivanje kemikalija te zabrane i ograničenja za kemikalije na koje će se izravno primjenjivati Uredba 1907/2006 (Uredba REACH).

Na jednaki način subjekti u poslovanju s kemikalijama će od 1. srpnja 2013. godine biti u obvezi u pogledu razvrstavanja, označavanja i pakiranja kemikalija primjenjivati odredbe Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP Uredba), dok će se u odnosu na pristojbe i naknade u postupcima pred Europskom agencijom za kemikalije izravno primjenjivati Uredba 440/2010 i Uredba 340/2008.

Od 1. srpnja 2013. godine na uvoz i izvoz opasnih kemikalija će se primjenjivati međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka, posebni propisi kojima su određene robe koje se uvoze i izvoze na temelju dozvola i odredbe Uredbe (EZ) br. 689/2008.

Člancima 12. do 24. zakonskog prijedloga nadalje su propisani nacionalni uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija, na način kako je to propisano i važećim Zakonom o kemikalijama, no uzimajući u obzir analizu provedbe važećeg Zakona o kemikalijama u tom smislu radi uklanjanja određenih nedoumica vezano za poslovanje subjekata u poslovanju s kemikalijama.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu građevina u kojima obavljaju djelatnost, odgovarajuće opreme, radnika te odgovorne osobe visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja pod čijim se nadzorom obavljaju svi dijelovi rada s opasnim kemikalijama, zdravstvene sposobnosti radnika i odgovorne osobe, osobne zaštitne opreme za svakog radnika koji obavlja poslove s kemikalijom, osiguranja sredstva za pružanje prve pomoći i dekontaminacije te za održavanje opće higijene prostorija i osobne higijene radnika.

Sukladno članku 16. zakonskog prijedloga Ministarstvo zdravlja je nadležno tijelo za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

Bitna novina u odnosu na važeći Zakon o kemikalijama sastoji se u činjenici da se zakonskim prijedlogom organizacija, provedba i provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija te izdavanje potvrde o stečenom znanju povjerava zdravstvenim ustanovama odnosno pravnim osobama koje prije ishođenja odobrenja za obavljanje navedenih aktivnosti moraju ispuniti propisane uvjete u pogledu stručnih radnika, odgovarajućih prostorija i uređaja za provedbu nastave te u pogledu odgovarajućeg iskustva u organizaciji i provedbi nastave i provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Novinu u zakonskom prijedlogu nadalje čini revidiranje inspekcijskih ovlasti sanitarne inspekcije pri provedbi inspekcijskih nadzora nad kemikalijama.

Pojedine ovlasti su temeljem analize provedbe važećeg Zakona o kemikalijama izmijenjene i jasnije propisane kako bi olakšale sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja provedbu inspekcijskih nadzora te primjenu propisanih ovlasti na odgovarajući način u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom izravno primjenjivih i neposredno obvezujućih propisa Europske unije.

U odnosu na prekršajne odredbe, izvršena je analiza važećeg Zakona o kemikalijama te je i tom prilikom uzeta u obzir činjenica da i kaznene odredbe treba revidirati, jasnije propisati i osigurati da iste obuhvate i prekršaje zbog nepoštivanja i izravno primjenjivog zakonodavstva Europske unije nakon 1. srpnja 2013. godine (Uredbe EU).

Predloženi zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije te izravnoj primjeni uredbi Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Nacrt prijedloga zakona o kemikalijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) možete preuzeti u vezanim dokumentima.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
DRIVES RIGHT

Najnovije

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL
HEP OPSKRBA 2