HERA: Plin kućanstvima od travnja poskupljuje za oko 6,9 posto

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Odluka), koja će biti objavljena u Narodnim novinama i na internetskoj stranici HERA-e.

Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9%. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7%.

Referentna cijena plina predstavlja najvišu cijenu po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu (OVT) može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, a utvrđuje se kao zbroj cijene nabave plina i premije, odnosno fiksnog dijela referentne cijene plina.

Cijena nabave plina se utvrđuje formulom iz Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18) (Metodologija) i odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu (TTF). Za regulacijsku godinu 2019., koja započinje 1. travnja 2019. i traje do 31. ožujka 2020., cijena nabave plina će porasti do Metodologijom maksimalno dopuštene razine od 10% u odnosu na prethodno određenu cijenu nabave plina. Naime, iako je prema podacima sa TTF tržišta došlo do većeg rasta cijena plina (za 19,6%), taj porast nije u istoj mjeri utjecao na povećanje cijene nabave plina s obzirom na odredbe Metodologije kojima je određena najviša dopuštena promjena cijene nabave plina na godišnjoj razini od 10%. Tako je cijena nabave plina za regulacijsku godinu 2019. utvrđena u iznosu od 0,1548 kn/kWh.

Drugi dio referentne cijene plina predstavlja njezin fiksni dio odnosno premiju, koja je za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena u iznosu od 0,0437 kn/kWh, a u skladu s Odlukom o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. koju je Upravno vijeće HERA-e također donijelo na sjednici održanoj 8. veljače 2019. Za OVT-a je u navedenom razdoblju određen energetski subjekt HEP d.d. S obzirom da je premija namijenjena pokrivanju troškova poslovanja OVT-a, HERA je navedeni iznos premije utvrdila na temelju provedene analize ostvarenih troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu u prethodnim godinama, projekcije očekivanih i opravdanih troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (uključivo i troškove transporta i skladištenja plina), kao i na temelju analize cijena plina ostvarenih na veleprodajnom tržištu plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 31. prosinca 2018. u odnosu na TTF tržište.

Slijedom svega navedenog, za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena je veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstvo, odnosno referentna cijena plina u iznosu 0,1985 kn/kWh. Ostale komponente krajnje cijene plina za kućanstva HERA je utvrdila prema ranijim odlukama, odnosno trošak distribucije određen je važećom Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17), dok je trošak opskrbe plinom određen Metodologijom.

Na temelju prethodno utvrđenih komponenti, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu plina, i to prosječno za 6,9%, dok će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., u odnosu na 2019. godinu, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo prosječno povećati za 0,3%, a zbog porasta troška distribucije plina od 1. siječnja 2020.
Potrebno je naglasiti da se za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom prema Metodologiji primjenjuje načelo gornje granice cijene.

To znači da opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom uz uvjet da tako doneseni iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je donijela HERA. Primjenom navedene odredbe se opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji je plin nabavio na tržištu po povoljnijim uvjetima omogućava da dio ušteda prenese na svoje kupce.

Izvor

You might also like

Leave A Reply